e-narzedzia – sklep
najlepsze narzędzia w sieci!!
Menu

REGULAMIN

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.e-narzedzia.eu, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca (Sprzedawca) – przedsiębiorca Dariusz Wojtczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TECHDAR Dariusz Wojtczak z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Nowogrodzka 8 lok. 11, 00-513, Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie, NIP 1131148554, REGON 141736890, wyłączny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.e-narzedzia.eu, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@e-narzedzia.eu, telefon komórkowy 663-026-356, tel/fax:22 631-08-31.
 3. Sklep – sklep internetowy www.e-narzedzia.eu (Portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-narzedzia.eu, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
 4. Klient (Użytkownik) – osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 5. Produkt (Towar) – Towary prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Strona – Usługodawca (Sprzedawca) i Klient.
 8. Rejestracja na Portalu – czynność jednorazowa polegająca na wypełnieniu stosownych formularzy na Portalu oraz udzieleniu zgód wymaganych przez Regulamin.
 9. Konto Użytkownika – indywidualnie utworzony obszar (podstrona) na Portalu dla każdego Użytkownika, na którym może on składać zamówienia (oraz w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi).
 10. Login – (adres e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, podawany podczas procesu Rejestracji.
 11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów.
 13. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.); Administratorem danych osobowych jest – TECHDAR Dariusz Wojtczak.
 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Informacje ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego e-narzedzia.eu i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość; udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie.
 4. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w naszym Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie nie są reklamą w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie informacją handlową o wyrobach w rozumieniu art. 9 ww. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.
 5. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 6. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).

§ 3 Oferta Sklepu

 1. Ceny Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostaną skalkulowane i podane do wiadomości Klienta przed finalnym zatwierdzeniem zamówienia.
 3. Cena prezentowana przy danym produkcie jest wiążąca dla Klienta w momencie złożenia przez niego zamówienia.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.
 6. Każdy produkt oferowany w Sklepie jest wolny od wad, pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

§ 4 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest: a) wypełnienie formularza zamówienia – dla Klientów niekorzystających z opcji Konta Użytkownika, bądź b) zarejestrowanie się do Konta Użytkownika i wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Klient chcący korzystać z Konta Użytkownika, musi pomyślnie przejść przez proces Rejestracji.
 3. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez Sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
 4. Przed finalnym złożeniem zamówienia Klient będzie mógł zapoznać się z informacją dotyczącą składanego zamówienia, która obejmować będzie m.in. dokładne wyliczenie zamawianych produktów, ich cenę jednostkową oraz łączną, wartość ewentualnych upustów oraz dokładne koszty dostawy.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wygeneruje informację o szczegółach zamówienia, która zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w formularzu zamówienia w Sklepie.
 6. Klient zobowiązuje się uiścić kwotę pieniężną dotyczącą złożonego zamówienia, na warunkach i w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu, bądź b) w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze – od momentu otrzymania od Klienta e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 8. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin a) od momentu zaksięgowania wpłaty – w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub b) od momentu otrzymania od Klienta e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia. – w przypadku zamówień płatnych gotówką przy odbiorze.
 9. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówienia, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może: a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości, b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia, c) wyrazić zgodę na podzielenie zamówienia na kilka paczek, przy czym koszt dostawy w takim przypadku ponosi Sklep.
 10. W przypadku towarów, które w opisie posiadają informację o terminie sprowadzenia towaru od importera bądź z hurtowni, np. „Dostępność: 2-5 dni roboczych”, czas realizacji zamówienia wydłuża się o najdłuższy czas podany w opisie zamówionych produktów.
 11. Zamówienia dokonane w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane w przeciągu 48 h licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy.
 12. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
 13. Anulowanie zamówienia przez Klienta może nastąpić drogą mailową lub telefonicznie korzystając z danych teleadresowych Sklepu. Zamówienia, które zostało wysłane nie można anulować. Powyższe pozostaje bez wpływu na prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 14. O fakcie wysłania zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

§ 5 Płatności

 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą na życzenie Klienta.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
  a) gotówką, przy odbiorze Towaru
  b) przelewem bankowym, kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
  Przelewy prosimy kierować na konto PEKAO S.A.., TECHDAR Dariusz Wojtczak, numer konta 72 42 1240 2887 1111 0010 2273 8393. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto, opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 5. Sklep ma obowiązek poinformować Konsumenta oraz uzyskać jego wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sklepu.

§ 6 Dostawa

 1. Wysokość kosztów wysyłki uzależniona jest od wartości zakupionego Towaru oraz rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych Towarów. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu – po dodaniu wybranych Towarów do koszyka (lub na stronie informacyjnej „Wysyłka i zwroty”). Na stronie koszyka sklepu zostaną wyświetlone dostępne formy i koszty wysyłek dla Towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
 2. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 1000,00 PLN (brutto), Sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych Towarów. W przypadku gdy Sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi Sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klient zawsze może skorzystać z innej odpłatnej formy transportu po wcześniejszym ustaleniu formy dostawy ze Sklepem.
 3. Wysyłka zakupionych Towarów możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować o tym fakcie Sklep za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@e-narzedzia.eu
 5. Koszt odesłania do Sprzedawcy przesyłki reklamowanej, wymienianej lub zwracanej pokrywa Klient, jednak w przypadku zasadnej reklamacji, wymiany wadliwego lub zwrotu wadliwego towaru, Sprzedawca zwraca poniesione przez Klienta koszty przesyłki, po uzgodnieniu z nim szczegółów zwrotu. W pozostałych przypadkach, np. gdy reklamacja, wymiana lub zwrot wadliwego towaru będą niezasadne, Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki.
 6. W indywidualnych przypadkach (po uprzedniej akceptacji Sklepu) możliwa jest wysyłka zakupionych towarów do krajów Unii Europejskiej.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).
  b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@e-narzedzia.eu, pocztą tradycyjną na adres: TECHDAR Dariusz Wojtczak, ul. Nowogrodzka 8 lok. 11, 00-513, Warszawa.
  c) Klienci, którzy złożyli w sklepie zamówienie, po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika mogą zgłosić reklamację do złożonego zamówienia. Taka możliwość dotyczy tylko klientów, którzy założyli w sklepie Konto Użytkownika.
  d) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  e) W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy, np. uszkodzone opakowanie, prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
  f) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  g) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem; W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca/Konsument może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-narzedzia.eu
  b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 3. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Większość towarów objęta jest gwarancją ustalaną przez producenta, podstawą której jest dowód zakupu, np. paragon.
 4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z błędów w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

§ 8 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni na adres e-mail: sklep@e-narzedzia.eu lub listownie na adres firmy:
  TECHDAR Dariusz Wojtczak, ul. Kasprzaka 25, budynek i-9
  01-224, WarszawaNumer telefonu komórkowego: 663-026-356
  Tel/fax: 22 631-08-31.
  Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy poinformowanie Sklepu (dane teleadresowe powyżej) o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać ze wzoru Formularza oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe – plik do pobrania PDF „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość„. Niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od umowy Sklep przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. Natomiast w przypadku, w którym Konsument zamówił wiele Produktów, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.
 4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Odstąpienie jest możliwe tylko w przypadku, gdy produkt nie jest zniszczony lub uszkodzony z powodów leżących po stronie Konsumenta. Konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 5. Konsument powinien zwrócić/odesłać towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot powinien nastąpić na adres pocztowy: TECHDAR Dariusz Wojtczak, ul. Nowogrodzka 8 lok. 11, 00-513 Warszawa. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkt przed upływem 14 dni od poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sklep ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli jednak Sklep sam nie odbiera Produktu od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jegoj odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do sprzedawcy. Konsument ponosi również koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter Produkty te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. W takim przypadku Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około: 25,00PLN.
 10. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nie można odstąpić od umowy w wypadku:

a) umowy o świadczenie usług, w ramach których usługa została w pełni wykonana, jeśli rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę;
b) dostarczanie towarów lub świadczenie usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy;
c) dostarczanie towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
d) dostarczanie towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;
e) dostarczanie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) dostarczanie towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
g) dostarczanie napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli;
h) umowy, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przy okazji takiej wizyty przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których konsument wyraźnie zażądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne, które muszą być wykorzystywane do konserwacji lub naprawy, prawo do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do tych dodatkowych usług lub towarów;
i) dostarczanie zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umów o prenumeratę takich wydawnictw;
k) umowy zawarte na aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli umowa przewiduje konkretny dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i po przyjęciu przez niego do wiadomości utraty w ten sposób przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Usługodawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane do celów realizacji zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym przypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Jednocześnie Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
  a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym, np. Usługa Newsletter.
  b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-narzedzia.eu.
  c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin.
  d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 3. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).
 5. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy
 6. Dane właściciela sklepu:
  TECHDAR Dariusz Wojtczak,
  ul. Nowogrodzka 8 lok. 11,
  00-513 Warszawa
  NIP 1131148554
  REGON 141736890e-mail: sklep@e-narzedzia.eu
  Numer telefonu komórkowego: 663-026-356
  Tel/fax: 22 631-08-31

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.